Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 8: Ehitamise ja kasutusloa dokumentatsioon - Finnlog

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 8: Ehitamise ja kasutusloa dokumentatsioon

Iga ehitustöödega koguneb märkimisväärne hulk ehitusdokumentatsiooni. Ehitusaegse  projektdokumentatsiooni ja täitedokumentide kogumise peamiseks eesmärgiks on tõendada ehitise või rajatise nõuetekohast ja projektijärgset ehitamist. See seadusandja nõue võib tunduda bürokraatlik ja ebamugav, kuid ehitiste ohutuse ja turvalisuse tagamiseks on see kahtlemata oluline ja vajalik.

Tellija ülesandeks on tagada ehitusperioodil ehitusdokumentatsiooni kogumine ja selle säilitamine. Kogutav ehitusalane dokumentatsioon on vajalik kasutusloa taotlemisel.

Kogutava dokumentatsiooni võib üldiselt jaotada järgmiselt:

 

Ehitusprojekt ja selle juurde kuuluv seletuskiri

Need dokumendid valmivad enne ehitustööde alustamist ja vajadusel täpsustatakse neid nii ehitusloa taotlemise staadiumis, kui ka ehitusprotsessis.

Oluline on jälgida, et võimalikud ehitusaegsed muudatused, mis ennekõike on seotud maja väliskuju või kandvate konstruktsioonide muudatustega saaks parandatud ka projektdokumentatsioonis. Objekti lõppedes peab olema tegelikule olukorrale vastav projektdokumentatsioon.

 

Ehitusaegne täitedokumentatsioon

Täitedokumentideks nimetatakse kõiki neid ehitusdokumente, mis seaduseandja on ette näinud ehitusaegse töö fikseerimiseks ja nõuetele vastavavuse tõendamiseks.

Sellisteks dokumentideks on hoone mahamärkimise akt, vundamendi teostusjoonis, ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, surveproovide aktid, tööde vaheetappide ja üleandmise – vastuvõtmise aktid, krundisiseste trasside teostusjoonised, ehituskoosolekute protokollid, jne.

Täitedokumentatsiooni hulka kuuluvad ka kasutatud ehitusmaterjalide vastavust ja kvaliteeti tõendavad dokumendid, materjalide ja seadmete hooldus ja kasutusjuhendid.

Eraldi lõigu ehitusdokumentidest moodustavad elektri- ja tuleohutusega seonduv nagu elektripaigaldise audit, elektrotehnilise kontrolli aruanne, korstna paigalduse akt ja kasutatud materjalide vastavussertifikaadid jne.

Olenevalt objektist võib nimekiri, milliseid dokumente tuleb koguda, olla erinev. Terviklik nimekiri dokumentidest, mida tuleb koguda on kirjas kohalike omavalitsuste veebilehtedel  kasutusloa rubriigis.

Oluline on tellija jaoks jälgida, et ehitusaegset täitedokumentatsiooni hakataks ehitaja poolt koostama ja esitama kohe kui objektil ehitustöödega alustatakse, ainult nii tagatakse andmete õigsus ja hea kontroll teostatud tööde osas.

 

Teeninduslepingud

Tellija / omanik peab sõlmima enne kasutusloa taotlemist ka teeninduslepingud prügiveo, elektri, vee-ja kanalisatsiooni, side ja muude võimalike teenustepakkujatega.