Privaatsustingimused - Finnlog

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

Siin on välja toodud FINNLOG OÜ andmetöötluse põhimõtted, mis on koostatud Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrusest (EL) 2016/679. Soovime isikuandmete töötlemiselt olla usaldusväärsed ning austada Sinu seadusest tulenevaid õigusi.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Finnlog OÜ-l teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, Külastajad, koostööpartnerid ning töötajad kelle kohta on Finnlog OÜ-l Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Finnlog OÜ Isikuandmete Töötlemise põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Finnlog OÜ Teenuseid.

1.6. Leping on Finnlog OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Üldtingimused sätestavad üldised tingimused, mis kohalduvad Finnlog OÜ-ga lepingusse astumisel.

1.8. Veebileht on Finnlog OÜ veebilehed www.finnlog.ee; www.finnlog.eu; www.finnloghaus.de; www.finnlog.fi; www.finnlog.fr

1.9. Külastaja on isik, kes kasutab Finnlog OÜ Veebilehte.

1.10. Laps on Isikuandmete Töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.11. Teenused on igasugused Finnlog OÜ poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.12. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord Veebilehe Külastaja seadmesse.

1.13. Müügikanalid on Finnlog OÜ poolt kasutatavad Andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. S.h e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, muud sarnased tööriistad Veebilehtedel ja mujal.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Finnlog OÜ on juriidiline isik, registrikoodiga 12229647, asukohaga Järvevana tee 9, 11314 Tallinn. Finnlog OÜ on osa emaettevõttest Finnlog Group OÜ.

2.2. Isikuandmeid võib Finnlog OÜ töödelda:
2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;
2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;
2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele Isikuandmeid edastatakse.
2.2.4. Finnlog OÜ volitatud töötlejate nimekiri ning muud andmed on kättesaadavad tutvumiseks (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

2.3. Käesolevad Finnlog OÜ Privaatsustingimused on Finnlog OÜ ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu ja Üldtingimuste lahutamatu osa.

2.4. Privaatsustingimused kohalduvad Andmesubjektidele ning Privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Finnlog OÜ töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Finnlog OÜ valduses olevate Isikuandmetega.

2.5. Privaatsustingimusi võivad täiendada Veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaanded, samuti võib Privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Finnlog OÜ lähtub Isikuandmete Töötlemisel alati Andmesubjektide huvidest, õigustest ja vabadustest.

3.2. Finnlog OÜ eesmärgiks on vastutustundlik Isikuandmete Töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima Isikuandmete Töötlemise vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Finnlog OÜ kõik Isikuandmete Töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus. Isikuandmete Töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
3.3.2. Õiglus. Isikuandmete Töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et Andmesubjektil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas Isikuandmeid Töödeldakse, näiteks läbi töötlemistoimingute registri (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad);
3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete Töötlemine on Andmesubjektile läbipaistev, muuhulgas läbi just selleks eesmärgiks loodud töötlemistoimingute registri, milles on lihtsas keeles selgitatud, miks, kuidas ja millal Isikuandmeid Töödeldakse (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad);
3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Andmesubjektil on võimalik igakordselt tutvuda konkreetsel eesmärgil Töötlemise kindlaksmääratud eesmärgiga töötlemistoimingute registris (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad);
3.3.5. Minimisatsioon. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende Isikuandmete Töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete Töötlemisel lähtub Finnlog OÜ minimaalse Töötluse põhimõttest ning kui Isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis Isikuandmed kustutatakse;
3.3.6. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et Isikuandmete Töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged Isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult.
3.3.7. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab Andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Andmete puhul, mille on Finnlog OÜ saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab Finnlog OÜ vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid üldiselt kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Säilitamise tähtajad Töötlemise erinevate eesmärkide puhul on välja toodud töötlemistoimingute registris (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad);
3.3.8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete Töötlemine toimub viisil, mis tagab Isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku Töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
3.3.9. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse. Finnlog OÜ tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Detailse nimistu Finnlog OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete kohta leiad Finnlog OÜ töötlemistoimingute registrist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

4.2. Finnlog OÜ kogub muuhulgas järgmist tüüpi Isikuandmeid:

4.2.1. Andmesubjekti poolt Finnlog OÜ-le avaldatud Isikuandmed;
4.2.2. Andmesubjekti ja Finnlog OÜ tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid Isikuandmed;
4.2.3. Teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed;
4.2.4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad Isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);
4.2.5. Finnlog OÜ poolt loodud ja kombineeritud Isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus jne).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Detailse informatsiooni ja nimistu Finnlog OÜ poolt Töödeldavate Isikuandmete, Töötlemise viiside, eesmärkide ja vahendite kohta leiad Finnlog OÜ töötlemistoimingute registrist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

5.2. Finnlog OÜ Töötleb Isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel. Seadusest tulenevateks Isikuandmete Töötlemise alusteks on muuhulgas õigustatud huvi või Andmesubjekti ja Finnlog OÜ vaheline Leping.

5.3. Nõusoleku alusel Töötleb Finnlog OÜ isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Finnlog OÜ põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu Veebilehel.

5.4. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võib Isikandmete Töötlemine olla täiendavalt sätestatud konkreetses Lepingus, kuid Finnlog OÜ võib Töödelda Isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

5.4.1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks Andmesubjekti taotlusel;
5.4.2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mida nõuab hoolsuskohustus;
5.4.3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Teenuste osutamise osas;
5.4.4. Kliendiga suhtlemine;
5.4.5. Kliendi maksekohustuse täitmise tagamine;
5.4.6. Nõuete esitamine, realiseerimine ja kaitsmine.

5.5. Töölepingu sõlmimiseks lepingu sõlmimise ja õigustatud huvi alusel hõlmab Finnlog OÜ- sse tööle kandideerija Isikuandmete Töötlus järgnevat:

5.5.1. tööle kandideerija poolt Finnlog OÜ-le töölepingu sõlmimise eesmärgil edastatud andmete Töötlust;
5.5.2. tööle kandideerija poolt soovitajana märgitud isikult saadud Isikuandmete Töötlust;
5.5.3. riiklikest andmekogudest ja registritest ning avalikust (sotisaal)meediast kogutud Isikuandmete Töötlust. Juhul kui tööle kandideerija valituks ei osutu, siis hoiab Finnlog OÜ töölepingu sõlmiseks kogutud Isikuandmeid alles kaks aastat selleks, et sobiva tööpositsiooni vabanemisel teha tööle kandideerijale tööpakkumine. Kahe aasta möödumisel tööle kandideerimise avalduse esitamisest Isikuandmed valituks mitte osutunud tööle kandideerija kohta kustutakse.

5.6. Õigustatud huvi tähendab Finnlog OÜ huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel Töötleb Finnlog OÜ Isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Finnlog OÜ- l on õigustatud huvi, mille alusel Isikuandmete Töötlemine on vajalik ning vastavuses Andmesubjekti huvide ja õigustega (nn kolmeastmelise testi läbiviimise järgselt). Eelkõige võib õigustatud huvi alusel Isikuandmete Töötlemine toimuda järgmistel eesmärkidel:

5.6.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks Isikuandmete Töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;
5.6.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada Teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning et teha Kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
5.6.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude Teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja Isikuandmed. Finnlog OÜ kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja Külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema Teenuse osutamiseks;
5.6.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, Klientide ja Külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;
5.6.5. Kliendi ja Külastaja käitumise analüüsimine erinevatel Veebilehtedel;
5.6.6. Organisatsioonilistel eesmärkidel. Eelkõige finantsjuhtimiseks ning Finnlog Groupi siseselt edastamaks Isikuandmeid kontserni piires sisehalduse eesmärkidel, sealhulgas Klientide või töötajate Isikuandmete Töötlemiseks;
5.6.7. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.7. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks Töötleb Finnlog OÜ Isikuandmeid seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.8. Juhul kui Isikuandmete Töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks Isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Finnlog OÜ hoolikalt sellise uue Töötluse lubatavust. Vastavad uued Töötlemise eesmärgid on alati avalikud Töötlemistoimingute registris (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Finnlog OÜ võtab selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil Töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

5.8.1. seost nende eesmärkide, mille jaoks Isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise Töötlemise eesmärkide vahel;
5.8.2. Isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Finnlog OÜ vahelist seost;
5.8.3. Isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse Isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud Isikuandmeid;
5.8.4. kavandatava edasise Töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks; 5.8.5. asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

6.1. Finnlog OÜ teeb koostööd isikutega, kellele Finnlog OÜ võib edastada koostöö raames ja eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh Isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla Finnlog OÜ samasse kontserni (Finnlog Group OÜ) kuuluvad isikud, müügi-, reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid, (e-)postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused ja organisatsioonid tingimusel, et:
6.2.1. vastav eesmärk ja Töötlus on seaduslik;
6.2.2. Isikuandmete Töötlemine toimub vastavalt Finnlog OÜ juhistele ning kehtiva lepingu alusel;
6.2.3. Selliste volitatud töötlejate kohta on andmed avaldatud Andmesubjektidele (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).

6.3. Finnlog OÜ edastab Isikuandmed väljapoole Euroopa Liitu ainult siis, kui:
6.3.1. Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse; 6.3.2. Finnlog OÜ on kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed;
6.3.3. Andmesubjekt on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui Finnlog OÜ teavitas teda sellise edastamisega kaasnevatest võimalikest ohtudest, mis tulenevad kaitse piisavuse otsuse ja asjaomaste kaitsemeetmete puudumisest;
6.3.4. kui edastamine on vajalik Andmesubjekti ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
6.3.5. kui edastamine on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida vastutava töötleja ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
6.3.6. edastamine on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
6.3.7. edastamine on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Finnlog OÜ säilitab Isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmete säilitamise tähtaegade osas saad informatsiooni Finnlog OÜ töötlemistoimingute registrist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt Finnlog OÜ poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2. Finnlog OÜ on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada Isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad). Täpsemalt Finnlog OÜ poolt rakendavatest turvameetmetest saad informatsiooni ka Finnlog OÜ-lt.

7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Finnlog OÜ tarvitusele kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Finnlog OÜ Teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud Lastele.

8.2. Finnlog OÜ ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk Laste kohta ning teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (s.h nõusolekust saata ajakirjad Lapse nimele).

8.3. Juhul kui Finnlog OÜ saab teada, et on kogunud Isikuandmed siiski Lapselt või Lapse kohta, teeb Finnlog OÜ endast parima selliste Isikuandmete Töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:
9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Finnlog OÜ-le oma soovist nõusolek Isikuandmete Töötlemiseks tagasi võtta.
9.1.2. Finnlog OÜ-le antud nõusolekuid saad vaadata, muuta ja tagasi võtta pöördudes Finnlog OÜ poole. Kontaktid leiad Privaatsustingimuste punktist 15.

9.2. Isikuandmete Töötlemisel on Andmesubjektil ka järgnevad õigused:
9.2.1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud Isikuandmete kohta. Andmesubjektil on võimalik saada teavet mh Finnlog OÜ töötlemistoimingute registrist (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad), kust on võimalik saada ka täiendavat informatsiooni enda teabeõiguste teostamise kohta.
9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust Töödeldavate Isikuandmete koopiale (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
9.2.3. Õigus ebaõigete Isikuandmete parandamisele (vt punkt 12: Olulised dokumendid, juhised, korrad).
9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et Isikuandmed kustutataks näiteks, kui Töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
9.2.5. Õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui Isikuandmete Töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui Andmesubjekt vaidlustab Isikuandmete õigsuse. Andmesubjektil on õigus nõuda Isikuandmete Töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal Isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete Töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist.
9.2.6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada Isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale töötlejale üle kantud.
9.2.7. Õigused seoses automatiseeritud Töötlusega tähendavad mh, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel. Selguse huvides – Finnlog OÜ võib Isikuandmeid Töödelda äri edendavate automaatotsuste tegemiseks (nt turunduskontekstis Külastajate segmentimiseks ja nendele isikupärastatud sõnumite suunamiseks, töösuhte alustamise kontekstis ja kindlustamaks, et meie töötajad järgivad meie sisemisi turbe-eeskirju). Teil on õigus vältida mistahes automaatsel Isikuandme Töötlusel põhinevaid otsuseid, kui need saab liigitada profileerimiseks;
9.2.8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti Isikuandmete Töötlemine on seaduspärane;
9.2.9. Kahju hüvitamisele, kui Isikuandmete Töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

10. ESITAMINE

ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE

10.1. Õiguste teostamine:
10.1.1. Andmesubjektil on õigus Isikuandmete Töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Finnlog OÜ poole punktis 15 toodud kontaktandmetel.

10.2. Kaebuste esitamine:
10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Finnlog OÜ, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui Andmesubjekt leiab, et Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi.
10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Finnlog OÜ võib koguda Veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste Külastajate kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP- aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2. Finnlog OÜ kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada Teenuse osutamine vastavalt Külastaja või Kliendi harjumustele; kindlustada parim Teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused.

11.3. Finnlog OÜ kasutab kasutuskogemuse parendamiseks küpsiseid. Kolmandad osapooled näiteks Facebook ja Google võivad kasutada oma küpsiseid või muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klõpsanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analüüse ja reklaame sind huvitavatel teemadel. Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled — nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

11.4. Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel.

11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid täielikult lubamata ei ole Veebilehe funktsioonid Külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise.

11.6. Küpsised, mis on rangelt vajalikud, käivad alati kaasas meie veebilehe kasutamisega. Kasutaja keeldumisel ei ole võimalik ennustada, kuidas veebileht edasi töötab. Küpsiste kustutamisel või keelamisel võid kaotada juurdepääsu mõnele Finnlogi veebilehe funktsioonile ja alalehele. Küpsiste seadete muutmine mõjutab kõiki veebilehti, mida külastad. Oluline on, et kui küpsise blokeerimiseks kasutada kolmanda isiku loobumislinki, ei pruugi see küpsist Sinu lehitsejast kustutada, vaid lihtsalt blokeerib selle edasise kasutamise. Kui soovid kindlat küpsist kustutada, tuleb seda oma lehitsejas ise teha.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Finnlog OÜ Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest, kordadest, juhistest:
12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik Isikuandmete Töötlemise eesmärgid, viisid, töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad Töötlemise alused;
12.1.2. Finnlog OÜ organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on toodud erinevad meetmed, mida Finnlog OÜ rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati konfidentsiaalsete ja turvalistena.
12.1.3. All About Cookies: Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida Finnlog OÜ kasutab;
12.1.4. Your Online Choices; About Ads; Network Advertising: Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kontrollimise ja monitoorimise platvorm, millel saab Andmesubjekt ise muuta ja kontrollida, kuidas Isikuandmeid kasutatakse ja kogutakse.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Finnlog OÜ Andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:
13.1.1. Finnlog OÜ-ga saab Isikuandmete küsimustes ühendust e-posti aadressil info@finnlog.ee ja telefonil +372 622 5845.

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Finnlog OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest teavitab Finnlog OÜ Andmesubjekte Finnlog OÜ koduleheküljel, e-posti teel või muul viisil.

14.2. Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine: 20.05.2018

 

TÖÖTLEMISTOIMINGUTE REGISTER

Töötlemise eesmärgid

Andmesubjektide kategooriad

Andmetüübid

Vastuvõtjad

Mis alusel me midagi teeme?

Säilitamise tähtajad

Volitatud töötleja

Uudiskirja saatmine uudiskirja tellinud inimestele

Kliendid, veebilehtede külastajad

Klientide, veebilehtede külastajate nimed ja e-maili aadressid

MailChimp

Nõusolek (GDPR 6a)

Andmeid säilitatakse tähtajatult või kuni andmesubjekti teistsuguse soovini

e-posti teenuse pakkuja, turunduspartner

Kasutajaaktiivsuse monitooring, digiturundustegevuste mõõtmine ja planeerimine

Veebilehtede külastajad

Kliendiandmed, isikustatud ja anonüümne kasutusstatistika

Google Analytics, Facebook Pixel, Finnlog Insider

Õigustatud huvi (GDPR 6f); Nõusolek (GDPR 6a)

Andmeid säilitatakse tähtajatult või kuni andmesubjekti teistsuguse soovini

Turunduspartner, Google Analytics, Facebook Pixel

Klientide kontaktinfo andmebaasi pidamine

Kliendid

Klientide kontaktandmed

Lepingu täitmine (GDPR 6b)

Andmeid säilitatakse tähtajatult või kuni andmesubjekti teistsuguse soovini

Kliendi tellimuste vastuvõtmine ja täitmine

Kliendid

Klientide kontaktandmed, kliendi tellimuste info

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik – GDPR 6b

Andmeid säilitatakse tähtajatult

Arvete väljastamine

Kliendid

page1image2682946320

Klientide kontaktandmed

page1image2683216336page1image2683244896

Lepingu täitmine (GDPR 6b)

Lepinguliste nõuete aegumise tähtajani

Maksekäitumise info (vastav märge, kui klient on võlgu)

Kliendid

Klientide kontaktandmed, kliendi maksekäitumise info

Lepingu täitmiseks vajalik – GDPR 6b

Lepinguliste nõuete aegumise tähtajani

Tööle kanditeerijate CV-des olevate isikuandmete kogumine ja säilitamine

Töötajad, tööle kandideerijad

Tööle kanditeerijate isikuandmed

Õigustatud huvi- GDPR 6f

2 aastat

Personaliotsingu partner

Tööle kanditeerijate kohta taustauuringu teostamine ning säilitamine

Töötajad, tööle kandideerijad

Tööle kanditeerijate isikuandmed

Õigustatud huvi- GDPR 6f, taustauuringu osas nõusolek läbi CV saatmise

2 aastat

Personaliotsingu partner

Avaldamine

Kehtib olemasolevate

Külastajate ja Klientide suhtes

page1image2705938144

Kehtib uute Külastajate ja Klientide suhtes

 

Peamised muudatused

20.05.2018

20.05.2018

page1image2704762512

20.05.2018

 

Töötlemistoimingute registri terviktekst