Maja ehitamisega seotud asjaajamised - Etapp 7: Ehitamine - Finnlog

Maja ehitamisega seotud asjaajamised – Etapp 7: Ehitamine

Ehitamise faasi jõudmine paneb südame kiiremini põksuma igal majaehitajal. Ehitustööde käivitamine on ju pika planeerimis- ja ettevalmistusperioodi järel see hetk, kus reaalselt ehitusplatsil  tööd algavad ja tööde tulemust silmaga näha ning käega katsuda saab.

Millised on peamised ülesanded, mida iga majaomanik peab ehitusfaasis tegema?

1) Ettevalmistavad tegevused ja kiire reageerimine ehitusfaasis tekkivate probleemide lahendamisel.

Omaniku üheks oluliseks ülesandeks on tagada või korraldada objektile juurdepääs, ehitusmaterjalide ladustamise koht, korraldada vajadusel ettejäävate puude raie ning lahendada ehitusaegse elektri ja vee kasutamise võimalus. Omanik saab küll neid ülesandeid delegeerida ehitajale, kuid tema osalemine selles protsessis on siiski vajalik ja möödapääsmatu, kuna otsuseid teeb või lepinguid sõlmib omanik.

Ehituses on kindel ainult üks asi – alati tekib ehitusprotsessis ootamatusi ja kõik ei lähe nii nagu algul planeeritud. Seetõttu võib tellijal/omanikul olla vaja teha mitmeid kiireid otsuseid ka ehitusprotsessis. Näiteks võib selguda, et pinnasest tingituna tuleb plaanitud vundamendilahendust muuta. Ootamatuste vältimiseks soovitab vundamenditöödes soovitab Finnlog tellida pinnase geoloogilise uuringu. Tegu on elementaarse uuringuga, mille abil saab klient oma riske maandada. Samuti võivad esineda olukorras, kus krundiga piirnevate trasside asukohad joonisel ja päriselus on veidi erinevad, projektis on vead või tekib soov projekti muudatusteks. Kõigi nende ja paljude muude võimalike probleemidega võib ühel hetkel iga tellija oma maja ehitamisfaasis kokku puutuda.

2) Ehitustööde omanikujärelevalve.

Igal tellijal tuleb läbi mõelda, kuidas teostada ehitustööde järelevalvet, kas teha seda ise või tellida omanikujärelevalve teenuse korras. Omanikujärelevalve peamiseks ülesandeks on tagada hoone projektijärgne ehitamine ning seetõttu on oluline projekti kvaliteet.

Mida põhjalikum on ehitusprojekt, seda lihtsam on osapooltel sarnaselt mõista teostatavate ehitustööde sisu ja kvaliteeti ning ka töid kontrollida. Iga maja omanikujärelevalve algab kvaliteetsest projektist ning ehitusfaasis mõistab seda iga tellija.

Järelevalve peaks olema võimalusel ennetava iseloomuga. Soovitav on varakult kokku leppida tööde kvaliteet ja lahendused, mis ei ole projektis täpselt kajastatud ning teha esmane ülevaatus iga töölõigu varajases faasis, et võimalike puuduste korral koheselt oleks võimalik reageerida ning vähendada nii minimaalseks võimalikku ümbertegemist või lisatöid.

3) Tööde / töölõikude ülevaatamine ja vastuvõtmine.

Ehitusprotsessi juurde kuulub järk-järguline tööde ja vaheetappide ülevaatus ja akteerimine / vastuvõtmine. Seda tuleb teha nii kaetud tööde kui ka muude tööde ülevaatamisel ja akteerimisel. Töölõikude ülevaatamisel on oluline, et oleks mõlema poole jaoks selge tööde piirid ja kvaliteet, millest mõlemad osapooled juhinduvad.

Mitmete tellijate poolt kasutatav lähenemine, kus näiteks ettenäidatavast töömahust väiksemahulise puuduse (näiteks 2-3% kogu töömahust) korral jäetakse kogu töölõik akteerimata, viib enamasti osapoolte vahelise koostöö lagunemiseni. Toimivam lahendus on see, et akteeritakse korrektselt  teostatud töömaht ning puudusega tööd jäetakse aktist välja ning akteeritakse peale paranduse tegemist järgmise akteerimise käigus.