Mida peaks tellija teadma maja ehitusest?

Maja ehitamine on tänapäeval väga kallis ja tõenäoliselt ka tulevikus järjest kallim ettevõtmine. See on enamikele inimestele elu suurim investeering. Probleem on aga selles, et kuna tellija teeb seda enamasti elus üks kord, paremal juhul mõned korrad, siis pole kogemust ja teadmisi, millele majaehitamisel tähelepanu pöörata.

Allpool mõned olulised teemad, mis tellija peaks maja ehitamisest teadma.

Projekt

Vaieldamatult kõige olulisem osa maja kavandamise juures on projekt. Kõige enam vigu tekib majaehitamistel sellest, et tööde teostamiseks pole tellija poolt tellitud põhjalikku põhiprojekti mahus projekti. Projekti kvaliteet aitab oluliselt suuremaid ehituslike probleeme ära hoida. Eesmärgiks võiks olla see, et enne ehitamist oleks valminud maja tarvis kogu terviklik projektdokumentatsioon s.h. eriosade projektid. See hoiab kokku hilisemaid ümbertegemisi, mis tavaliselt tööde käigus pooliku projektdokumentatsiooniga tekib ja aitab tagada ehitamise kvaliteeti.

Hinnaküsimine

Hinnapakkumise küsimine on tellija jaoks üks vastutusrikkam etapp ehitusprotsessis. Mida rohkem tellija panustab hinnaküsimise etappi ja teeb endale selgeks, mida ta täpselt saada tahab, seda valutum on ehitusprotsess. Selles etapis on tellija jaoks võtmeküsimuseks see, kas kõik soovitu saab hinda sisse arvestatud.

Tavaliselt on ehitajatel oma väljakujunenud skeem, kuidas hinnapakkumine lahti kirjutatakse ning selles etapis tuleks tellijal kõik detailid täpselt üle küsida, et oleks üheselt selge hinnapakkumise sisu ja mahud.

Ehitusleping

Tööettevõtuleping ehitajaga on aluseks koostöö tegemiseks. Lepingu sõlmimise protsessis on oluline kokku leppida ennekõike tööde kvaliteet, tööde teostamise tähtajad, tööde piirid ning kindlasti ka tööde eest tasumisega seonduv. Lisaks on palju muid tingimusi, mis vajavad ehitaja täpset kokkuleppimist.

Kasulik on enne lepingu allkirjastamist ja koostöö alustamist olulisemate lepingupunktide osas väga täpselt läbi rääkida, kuidas osapooled nendest aru saavad ning vajadusel neid täpsustada, et arusaamine oleks ühesugune.

Ehitus

Ehitamise ajal on arusaadavalt kõik tööd olulised, kuid siiski on osad tööd, mis on maja puhul suurema tähtsusega. Sellisteks töödeks, mis vajavad suuremat tähelepanu on ennekõike vundamendi ehitus, majakarbi ehitus, katuse ehitus ja kindlasti ka tehnosüsteemid.

Enne iga tööetappi on mõistlik ehitajaga läbi rääkida selle tööetapiga seotud tööde teostamine, tellija peaks olema sellesse protsessi kaasatud ning seeläbi saab tellija pidevalt hinnata tööde käiku. Pea alati tekib ehitusprotsessis mõni takistus või probleem, kuid juhul kui tellija on pidevalt ehitusega kursis, ka probleemidega, on koostöö ehitaja ja tellija vahel palju parem.

Probleemid tekivad peamiselt ehitaja tellija erinevatest ootustest või erinevatest arusaamadest. Kui aga need on enne tööde alustamist (soovitavalt juba hinnaküsimise staadiumis) läbi arutatud, siis osapoolte vaheline koostöö on sujuv ning meeldiv.

Kindlasti tuleks tellijal enne igat tööetappi leppida kokku kaetud tööde ülevaatused ning neid kindlasti kontrollida ehk teha ehitamisprotsessis omanikujärelevalvet. Eramaja puhul võib omanik ise sellist järelevalvet teha või omanikujärelevalve teenusena sisse osta.

Finnlamelli Eestil on palgatud täiendavalt oma objektidele kolmanda osapoole järelevalve, mille eesmärgiks on leida õigel ajal ehitusprotsessis ülesse puudused ning need jooksvalt parandada. See ei asenda otseselt tellija poolset omanikujärelevalvet, kuid annab täiendava kindluse, et töid teostatakse korrektselt ja vigadest õpitakse.

Tellija ülesanne on nõuda kogu ehitusperioodi käigus jooksvalt ehitajalt korrektse täitedokumentatsiooni esitamist. Dokumentatsioon ei ole ainult vajalik kasutusloa hankimiseks, vaid ennekõike selleks, et fikseerida tehtud tööd nii nagu need on teostatud. Juba aasta pärast ei mäleta tellija sageli enam paljusid ehitusega seotud detaile ning kui on korralik dokumentatsioon maja kohta olemas, siis on maja korrashoid ja hilisem kasutamine hulga lihtsam ja mugavam.

Ehitusperioodil on mõistlik sisse seada korralik(ud) kaust(ad) kuhu jooksvalt kogu ehitamisega seotud dokumentatsioon lisatakse. Ehitusperioodil ei tundu see oluline, kuid hiljem majas elades muutub see kiiresti oluliseks ning vajalikuks. Kõikide materjalide ja tarnijate andmed võiks samuti hoida alles ning see infopank lihtsustab hiljem võimalike parandus- ja hooldustööde tegemist oluliselt.

Parima tulemuse saab alati läbi avatud ja sõbraliku koostöö.