Mida on vaja teada ehitusloast? - Finnlog

Mida on vaja teada ehitusloast?

Maja ehitamise juurde kuulub kohustusliku lisana erinevate ehitusega seotud lubade hankimine. Üheks olulisemaks loaks, millega iga majaehitaja kohe kokku puutub on ehitusloa hankimine. Mis on oluline teada ehitusloa hankimisel?

Ehitusluba on dokument, mis annab õiguse reaalselt ehitustöödega alustada. Ehitusluba on sisuliselt kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et ehitusprojekti ja krundiga seotud tingimused on täidetud.

Ehitusloa eeltööd võtavad aega

Selleks hetkeks, kui ehitusluba saab taotleda, on vajalik teha suur hulk eeltööd ja olenevalt ehituskrundist ja ehitusprojektist võtab see aega. Näiteks, kui krundi osas on vajalik teha detailplaneering, võib detailplaneeringu menetlus aega võtta 1-2 aastat. Detailplaneering on vajalik ennekõike siis kui maa sihtotstarvet soovitakse muuta või suuremat krunti plaanitakse tükeldada väiksemateks kruntideks.

Lisaks võtab omajagu aega ka ehitusprojekti koostamine ja vajalike kooskõlastuste hankimine. Valmisprojektide kasutamisel annab aega mõnevõrra kokku hoida, kuid minimaalselt tuleks arvestada ehitusloa ettevalmistustöödele umbes 3 kuud, soovitavalt 6 kuud.

Ehitusloa taotlemise dokumendid

Üksikelamu ehitusloa taotlemiseks tuleb üldjuhul esitada järgmised dokumendid:

1. Ehitusloa taotlus vastaval nõuetekohasel vormil, mis on leitav iga omavalituse kodulehelt

2. Ehitusprojekt, mis sisaldab üldjuhul järgmist:

2.1. Minimaalselt eelprojekti mahus arhitektuursed joonised (asukoha plaan, asendiplaan, plaanid, vaated, lõiked ja vajadusel erijoonised)

2.2. Seletuskiri, mis sisaldaks ehituskonstruktsiooni-, kütte- ja ventilatsiooni-, veevarustus- ja kanalisatsiooni-, elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste ning tuleohutuse osasid

3. Projekteerimistingimused või detailplaneeringu väljavõte

4. Katastriüksuse plaan ja kinnisturaamatu väljavõte

5. Geodeetiline alusplaan, mis ei oleks vanem kui 2 aastat

6. Tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks ja võrgu omanike kooskõlastused projekti asendiplaanil

7. Päästeameti kooskõlastus

8. Energiamärgise dokument

9. Ehitusloa taotluse läbivaatamise riigilõivu tasumist tõendav väljavõte, üksikelamu puhul on riigilõiv 63,91 eurot

Erinevad omavalitsused võivad nõuda veidi erinevat dokumentatsiooni ja vormistamise tingimusi ning seetõttu on alati mõistlik enne kohaliku omavalitsuse veebilehelt vastavad tingimused täpselt järgi vaadata.

Tavaliselt tuleb kogu dokumentatsioon köita sisukorra ja vahelehtedega kausta (mõned omavalitsused annavad ette kindla sisukorra järjekorra) ja esitada 2 eksemplaris kohalikule omavalitsusele.

Ehitusloa läbivaatamisel on mõistlik arvestada umbes kuu ajaga. Samas võib see protsess ka oluliselt pikeneda, kui läbivaatuse käigus tekivad omavalitsuse poolt küsimused või on vajalik mingeid täiendavaid dokumente juurde hankida.

Ehitamise alustamine

Kui ehitusluba on väljastatud siis see ei tähenda veel, et kohe võib ehitama hakata. Ehitamise alustamiseks on vajalik seejärel esitada kohalikule omavalitsusele 3 tööpäeva enne töödega alustamist “Ehituse alustamise teatise”.

Peale töödega alustamist kehtib ehitusluba tähtajatult. Kui aga ehitustöödega ei ole alustatud 2 aastat peale ehitusloa väljastamist, siis kaotab ehitusluba oma kehtivuse.